idare mahkemesi kararları

İdare mahkemesi kararları

İDARE HUKUKU

Güncel Kararlar (İçtihatlar)

Danıştay Onuncu Dairesinin; 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılacak ödemelerde, önceden 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu kapsamında yapılan ödemelerin düşüleceği hakkındaki 23/12/2008 tarih ve E:2006/7212, K:2008/9199 sayılı kararı. 21.7.2009

Danıştay Onuncu Dairesinin; 5233 sayılı Yasa uyarınca sulhnamenin imzalanmasından sonra dava açılmasına hukuken olanak bulunmadığı; bununla birlikte düzenlenen sulhnamelerin, komisyonca kabul edilen zarar miktarı ve kalemiyle sınırlı olması nedeniyle, sulhname kapsamı dışında tutulan zarar kalemleri için ilgililerin dava açma haklarının saklı bulunduğu hakkındaki 30/12/2008 tarih ve E:2008/4141, K:2008/9584 sayılı kararı. 21.7.2009

 Danıştay Onuncu Dairesinin; Sadece geçici köy korucularının yaşadığı köyün, güvenli bir yerleşim yeri olduğundan bahsedilemeyeceğinden, güvenlik kaygısı nedeniyle köyü terk eden davacının 5233 sayılı Yasa kapsamında uğradığı bir zararı olup olmadığının tespiti ve saptanan zararının tazmini gerektiği hakkındaki 30/12/2008 tarih ve E:2008/7348, K:2008/9583 sayılı kararı. 21.7.2009

Danıştay Onuncu Dairesinin; Terör olayları sonucu köyü terk edenlerin malvarlıklarına ulaşamaması nedeniyle uğradıkları zararın, sadece köyün idarece veya köy halkı tarafından tamamen boşaltılması halinde ve köyün boşaltılmasından köye dönüşün başladığı tarihe kadar geçen süreçle sınırlı olarak tazmininin mümkün olduğu hakkındaki 31/12/2008 tarih ve E:2008/5548, K:2008/9733 sayılı kararı. 21.7.2009

Danıştay Onuncu Dairesinin; 5233 sayılı Yasanın geçici 1. maddesi kapsamında yapılan başvuruların, ilgilinin sulhname tasarısını kabul etmemesi nedeniyle uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine açılan davalarda, davacı lehine hükmedilecek yasal faizin başlangıç tarihi olarak, idareye başvuru tarihinin değil; sulhname tasarısının kabul edilmediği veya kabul edilmemiş sayıldığı tarihin esas alınması gerektiği hakkındaki 30/12/2008 tarih ve E:2008/4286, K:2008/9585 sayılı kararı. 21.7.2009

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun değişik 86. maddesi uyarınca çalışmaya ara vermenin son gününün Eylül`ün dördü olduğu, dolayısıyla temyiz süresinin bitiminin çalışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde sürenin son gününün Eylül`ün onbirine kadar uzamış sayılacağı hakkındaki 19.2.2009 günlü, E:2009/276, K:2009/52 sayılı kararı. 7.7.2009

Tıp Fakülteleri bünyelerinde yer alan "Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının" kapatılmasına ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Tıp Eğitimi Anabilim Dalı" açılmasına, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalının birlikte kurulduğu Tıp Fakültelerinden Biyoistatistik Anabilim Dalı bulunanlarda "Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dallarının" birleştirilmesine ilişkin 22.12.2008 günlü Yükseköğretim Genel Kurulu kararının;  kamu yararına aykırı olduğu ve giderilmesi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 25.05.2009 gün ve E:2009/1705 sayılı kararı 23.6.2009

Disiplin cezaları sıralamasında "aylıktan kesme" cezasından hafif ceza olarak yer almasına ve "aylıktan kesme" cezası disiplin amiri tarafından verilmesine karşın, "yönetim görevinden ayırma" cezasının disiplin kurulu tarafından verilmesi ve cezasının niteliği, kişiler üzerindeki etkisi ve doğurduğu hukuki sonuçlar itibariyle "aylıktan kesme" cezasından ağır olduğu anlaşılan, idari olarak "yönetim görevinden" alınması mümkün olan, disiplin cezası olarak üniversite personeline ilişkin disiplin cezaları arasında yer alması gereken "yönetim görevinden ayırma" cezasının düzenlendiği Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 4. maddesinin (c) bendinde ve söz konusu madde uyarınca tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 12.5.2009 gün ve E:2009/731 sayılı kararı. 16.6.2009

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 26.2.2009 gün ve 2009/7 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; 2547 sayılı Yasanın 41. maddesi kapsamında, öğretim üyelerinin geçici olarak görevlendirilmelerinde ilgilinin rızasının alınmasının zorunlu olması ve idarenin bu görevlendirmeleri resen yapabileceği yönünde bir yetkisinin bulunmaması karşısında, öğretim üyelerinin resen geçici olarak görevlendirilmelerine ilişkin dava konusu kararın, hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırı olduğu ve giderilmesi güç veya olanaksız zararlar doğuracağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 2.6.2009 gün ve E:2009/2295 sayılı kararı. 10.6.2009

Kamu kuruluşları veya meslek kuruluşlarının yönetim veya denetim organlarında görev alan üniversite öğretim elemanlarının, bu görevlerini ancak 2547 sayılı Yasanın 38. maddesi kapsamında görevlendirilerek yerine getirebilecekleri; aksi takdirde 2547 sayılı Yasanın 36. maddesi kapsamında görev yapan öğretim elemanlarının anılan kuruluşlarda görev yapamayacaklarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.11.2008 gün ve 33505 sayılı Genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Anayasal hakkın gerçekleşmesi ve etkin olarak yürütülmesi kısıtlandığından, 2577 sayılı Yasanın 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 28.04.2009 gün ve E:2009/1080 sayılı kararı. 3.6.2009

TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait İzmir Limanının 49 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 03.05.2007 tarihinde yapılan ihalenin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Danıştay Onüçüncü Dairesinin 9.10.2008 tarih ve E:2007/9903 K:2008/6674 sayılı kararı. 29.5.2009

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2., 3., 5., 6., 7., 10., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29, 30., 31., 32., 34., 35., 36., 38., 39.,  40 ıncı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesi'nin 15.01.2009 gün ve E.2004/70, K:2009/7 sayılı kararı ile 3213 sayılı Maden Kanununun 5177 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesinin 1 ve 8 inci fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduğu, bu nedenle iptaline karar verildiğinden, yasal dayanağını yitirmiş bulunan Yönetmeliğin uygulanması halinde, Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerin ihlali suretiyle çevre üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan tahribata yol açması ihtimali gözönünde bulundurularak 2577 sayılı Yasanın 27/2 maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin anılan maddelerinin  yürütülmesinin durdurulması hakkındaki  Danıştay Sekizinci ve Altıncı Dairelerince oluşturulan müşterek kurulun 10.02.2009 gün ve E:2007/9827 sayılı kararı. 28.5.2009

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 4., 5/3., 6/1., 7., 8., 9/4,5., 17., 18., 19., 20/2,3,4.,21., 22., 23., 25/4., 26., 28., 29., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 64., 65., 66., 67., 69., 70., 71., 77/3,5., 78/1., 80., 81., 85., 86., 87., 88., 89., 90. ve Geçici 1 inci maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesi’nin 15.01.2009 gün ve E.2004/70, K:2009/7 sayılı kararı ile 3213 sayılı Maden Kanununun 5177 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesinin 1 ve 8 inci fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğu, bu nedenle iptaline karar verildiğinden, yasal dayanağını yitirmiş bulunan Yönetmeliğin uygulanması halinde, Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerin ihlali suretiyle çevre üzerinde geri dönüşü mümkün olmayan tahribata yol açması ihtimali gözönünde bulundurularak 2577 sayılı Yasanın 27/2 maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olması nedeniyle Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin anılan maddelerinin  yürütülmesinin durdurulması hakkındaki Danıştay Sekizinci ve Altıncı Dairelerince oluşturulan müşterek kurulun 10.02.2009 gün ve E:2008/6285 sayılı kararı. 28.5.2009

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını göstemek amacıyla alınan, ancak Yönetmelikte yer almayan yeni esaslar öngören dava konusu Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 26.11.2008 günlü toplantısında alınan 2008.28 sayılı kararın (7) ve (8). maddelerinde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 17.04.2009 gün ve E:2009/663 sayılı kararı. 20.5.2009

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun; Ceza Muhakemesi Yasası`nda Yasakoyucunun "idari alan" olarak belirlediği ve yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları konu ya da madde belirtmek suretiyle açıkca düzenlediği, bu konu ve maddeler arasında ise "telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi" ve "gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme" konularının bulunmadığı, ayrıca Yasa`da yönetmelik çıkarma yetkisinin  sadece  bu  Yasa`da  öngörülen  yönetmeliklerle  sınırlandırıldığı,  öte  yandan Yasakoyucunun Anayasa`da düzenlenen birçok temel hak ve hürriyetle ilgisi olan bu kapsamdaki faaliyetlerin özellikle yönetmelikle düzenlenmesini öngörmediği ve bu konuları Yasa'da ayrıntılı olarak düzenlemeyi tercih ettiği, bu nedenle Ceza Muhakemesi Yasası`nın 135 ila 140. maddelerinde düzenlenen telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi ve gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme konularında Adalet Bakanlığı'nın yönetmelikle düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığı yolundaki 30.4.2009 günlü YD. İtiraz No:2009/107 sayılı kararı. 18.5.2009

İETT Genel Müdürlüğü tarafından otobüs garajı olarak kullanılan İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy, 304 ada, 307 pafta, 1947 ada, 6,7,52 ve 78 sayılı parsellerin turizm+ticaret alanı, Kağıthane İlçesi, 8744 ada, 14 sayılı parselin ise turizm+ticaret alanı, kısmen yol ve yeşil alan olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine karşı açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin Danıştay Altıncı Dairesi’nin, 29.4.2009 günlü, E:2008/11773, K:2009/4698 sayılı kararı 13.5.2009

İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele(Karayolları arazisine) ilişkin olarak 27.12.2006 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin  03.04.2009 tarihli, E:2007/4056, K:2009/3367 sayılı kararı 8.4.2009

İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çakmakçı-Kendirci Mevkiinde faaliyet gösteren davacı şirkete komşu şirketin faaliyetlerine yönelik olarak Nemrut Koyunda 3621 sayılı Kıyı Kanunu`nun 7. maddesi uyarınca ilave iskele ve dolgu yapılması amacıyla 19.06.2008 günü onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürütmenin durdurulmasına ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin 23.3.2009 günlü, E:2008/7837 sayılı kararı. 1.4.2009

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk Mevkiinde 05.06.2008 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu`nun 7. maddesi uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`nca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı uygulama imar planının iptali ile yürütmenin durdurulması istemine ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin 10.3.2009 tarih ve E:2008/7842 sayılı kararı 17.3.2009

Liselere kayıt yaptırabilmek için ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıflarında yapılan seviye belirleme sınavlarının usullerini düzenleyen 26.10.2007 yayın tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinin 10. maddesindeki davranış puanı ile ilgili düzenleme ve 11. maddesindeki davranış puanının sınıf puanının %5`ini oluşturacağı hakkındaki düzenlemenin, seviye belirleme sınavlarına katılacak olan 11-14 yaş grubundaki yetişme çağındaki çocukların kişiliklerini oluşturmaya çalıştıkları bu dönemlerinde pek çok faktörlerden etkilendikleri davranışlarının "başarılı" ya da "başarısız" olarak değerlendirilmesinin ölçme/değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmelerinin durdurulması hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 2.3.2009 tarih ve E:2008/10580 sayılı kararı 13.3.2009

Liselere öğrenci kaydının  6., 7., 8. sınıflarda yapılacak seviye belirleme sınavı puanları, bu sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre yapılacağına ilişkin 6.10.2007 gün ve 26665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 1. maddesiyle değişik Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 89. maddesindeki "ve davranış puanlarına" ibaresinin, seviye belirleme sınavlarına katılacak olan 11-14 yaş grubundaki yetişme çağındaki çocukların kişiliklerini oluşturmaya çalıştıkları bu dönemlerinde pek çok faktörlerden etkilendikleri davranışlarının "başarılı" ya da "başarısız" olarak değerlendirilmesinin ölçme/değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 2.3.2009 tarih ve E:2008/10469 sayılı kararı 13.3.2009

Danıştay Onuncu Dairesinin; Vatandaşlığın,  Devlet ile kişi arasında karşılıklı hak ve borç doğuran bir hukuki ilişki olduğu, bu ilişkinin kişi yönünden önemi dikkate alındığında, herkesin bir vatandaşlığa sahip olması ve vatandaşlıktan keyfi olarak yoksun bırakılmaması hakkının bulunduğu, Devletin vatandaşlıkla ilgili işlemlerinde, kişinin vatansızlık da dahil herhangi bir mağduriyete uğramaması için gerekli dikkat ve özeni göstermesi,  kişiyi konuyla ilgili olarak bilgilendirmesi gerektiği hakkındaki 31.12.2008 tarih ve E:2005/6371, K:2008/9627 sayılı kararı

İSKİ elemanları tarafından inşa edilmekte olan yapı hakkında tutanak düzenlenmesi nedeniyle tutanak tarihi itibariyle yapıya ait yapı ruhsatının öğrenilmesine karşın dava açma süresi geçirildikten sonra yapı ruhsatı (uygulama işlemi) ile dayanağını oluşturan ıslah imar planına karşı açılan dava hakkında Danıştay 6. Dairesi E:2007/4066, K:2009/1729 sayılı kararı 9.3.2009

Noterlerin, 28.9.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ" kapsamında olmadığı; bu nedenle, noterlere, işlemlerine muhatap tarafların mesleki bilgileri, işyeri unvanı ve adreslerinin alınarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yükümlülüğü getirilemeyeceğinden, Tebliğ 23. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Onuncu Dairesinin E:2008/9707 sayılı kararı 9.3.2009

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün 3.7. maddesinin 15.11.2008 tarihinden geçerli olmak üzere sözü edilen protokolden çıkarılmasına ve bu tarih itibariyle uygulanmasına son verilmesine ilişkin dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Onuncu Dairesinin 9.2.2009 tarihli ve E:2008/11058 sayılı kararı 25.2.2008

27.10.2006 günlü, 26329 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili 4.10.2006 günlü, 717 sayılı İlke Kararı nın 2. ve 3. maddelerinin iptaline ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin 26.11.2008 günü, E:2006/8266, K:08/8268 sayılı kararı 25.2.2008

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun;  sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojinin imkanlarından yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınması, ayrıca sınav komisyonu üyelerince sözlü sınav sorularında takdir edilen notun da gerekçeleriyle ortaya konulması gerektiği hakkında 13.11.2008 günlü, YD. İtiraz No:2008/774 sayılı kararı. 16.2.2009

İçişleri Bakanlığı`nın 1.5.2008 günlü, 2008/34 sayılı "5747 sayılı Büyükşehir  Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin  Genelge"sinin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve dava konusu Genelgenin davacı Belediye yönünden iptaline ilişkin bulunan 19.12.2008 günlü, E:2008/4826, K:2008/8384 sayılı kararın  yürütülmesinin durdurulması isteminin gerekçeli olarak reddine ilişkin   Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun  29.12.2008 günlü, E:2008/3456 sayılı kararı. 7.1.2009

Büyükşehir belediyelerinin, kuruluşu, yönetilmesi ve denetlenmesi ayrı bir yönetmelikle düzenlenmiş bulunan kurs ve yurtlara yardım yapma konusunda kendisine yasal olarak verilmiş bir yetki ve görevi olmadığı hakkındaki Danıştay Sekizinci Dairesinin 11.11.2008 tarih ve E:2008/7089, K:2008/7331 sayılı kararı. 22.12.2008

Anayasa Mahkemesinin 31.10.2008 gün ve E:2008/34, K:2008/153 sayılı kararında, 5747 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nüfuslarının 2000`in üzerinde olduğunu ileri sürerek idari dava açan belediyelerin tüzel kişiliklerinin, açtıkları davaların sonucu beklenilmeden köye dönüştürülmesinin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu belirtilerek, 5747 sayılı Yasanın Geçici 1. maddesinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar yönünden iptal edildiğinden, 5747 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin Genelgenin davacı belediyeye hasren iptal edilmesi hakkında Danıştay Sekizinci Dairesinin 19.12.2008 tarihli ve E: 2008/4826, K:2008/8384  sayılı kararı. 19.12.2008

Danıştay  İdari Dava Daireleri Kurulu`nun; davacı şirkete idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddi yolunda Danıştay Onüçüncü Dairesi`nce verilen karara karşı yapılan itirazda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nca ilgililere verilen idari para cezalarının takip ve tahsilinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ve bu Kanun gereğince genel büteye gelir kaydedilen idari para cezalarının kesinleşmeden takip ve tahsil edilemeyeceği, dolayısıyla tahsilattan önceki aşamaya ilişkin bulunan bu davalarda davacıların ayrıca yürütmenin durdurulmasını istemelerine gerek bulunmadığı gerekçesiyle verdiği 13.11.2008 günlü, YD.İtiraz No:2008/939 sayılı "itiraz ret" kararı. 28.11.2008

8.9.2006 tarihinde onaylanan ve "İstanbul-Park-Otel Turizm Merkezi" kapsamında kalan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 731 ada, 32 sayılı parsel ve 735 ada, 23 ve 24 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin 7.11.2008 günlü, E:2007/5262 sayılı kararı. 18.11.2008

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun, emekli olan davacının tedavisinde kullanılan ilaç salınımlı koroner stentin bedelinin ödenmemesi işleminin yürütmesinin durdurulması yolunda Danıştay İkinci Dairesi`nce verilen karara karşı yapılan itirazının kabulüne ilişkin bulunan 18.9.2008 günlü, YD. İtiraz No:2008/798 sayılı kararı. 12.11.2008

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun, Devlet memuru olan davacının tedavisinde kullanılan ilaç salınımlı koroner stentin bedelinin ödenmemesi işleminin ve bu işlemin dayanağını oluşturan "Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:6)"nin 20.1. maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinin, ilaç salınımlı koroner stentler yönünden yürütmesinin durdurulması yolunda Danıştay İkinci Dairesi`nce verilen karara karşı itirazın kısmen reddine, kısmen kabulüne ilişkin bulunan 18.9.2008 günlü YD. İtiraz No:2008/778 sayılı kararı. 12.11.2008

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun, Devlet memuru olan davacının tedavisinde kullanılan ilaç salınımlı koroner stentin bedelinin ödenmemesi işleminin yürütmesinin durdurulması isteminin reddi yolunda Danıştay İkinci Dairesi`nce verilen karara karşı yapılan itirazının kabulüne ilişkin bulunan 18.9.2008 günlü, YD. İtiraz No:2008/851 sayılı kararı. 12.11.2008

Danıştay Sekizinci Dairesinin özel öğretim kurumlarında Atatürk köşesi oluşturulması zorunluluğunu kaldıran, 8.3.2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin 24.9.2008 tarihli ve E: 2008/3863 sayılı kararı 7.11.2008

Rücu mekanizmasının işletilmesi, kamu kurumunun yetkileri arasında bulunmakla birlikte, idarenin bunu kendiliğinden yapmadığı durumlarda, yurttaşların bunu sağlamak amacıyla idareye başvurmalarına bir engel bulunmadığı; kamu hizmeti görevlilerinin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden ve kendi kusurlarından doğan zararı, toplumun ödemek zorunda olmadığı hakkında Danıştay Beşinci Dairesinin 03/06/2008 tarihli ve E:2007/7369, K:2008/3234 sayılı kararı. 22.09.2008

Spor tesislerine veya futbol müsabakası oynanan stadyumlara basın yayın kuruluşlarında görevli basın mensuplarının serbest girişi  hakkında Danıştay Onuncu Dairesinin 03/06/2008 tarihli ve E:2007/888, K:2008/4006 sayılı kararı. 18.09.2008

Emekli öğretmen olan davacının, kalp hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlı stent bedelinin tamamının tarafına ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay İkinci Dairesinin 01/07/2008 tarihli ve E:2007/3294 sayılı kararı. 30.07.2008

Davacılara dava konusu işlemin dayanağı olan her türlü bilgi ve belgeyi, bu bağlamda disiplin soruşturma raporlarının istemleri halinde inceleyebilme olanağının tanınması gerektiğine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 12.6.2008 tarih ve E:2005/3292, K:2008/1633 sayılı kararı. 23.07.2008

Ankara Tarihi Kent Merkezi kapsamında yer alan Ulus, Hacıbayram Camii ve Civarı, Bentderesi İle Ankara Kalesi ve Civarını kapsayan alana ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 8.7.2008 tarih ve YD. İtiraz No:2008/691 sayılı kararı. 23.07.2008

15.2.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasının, 25. maddesinin 1. fıkrasının, 38. maddesinin ve Geçici 2. maddesinin 2. fıkrasının yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay Onuncu Dairesinin 3.7.2008 tarih ve E:2008/2416 sayılı kararı. 22.7.2008

29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nin (Sıra No:6) 20.1. maddesinin 3. paragrafındaki "Bu Tebliğin eki (EK-5/C) listesinde yer alan Vücut Organ Protez ve Ortezler Listesi'nde birim fiyatları tespit edilen protez ve ortezlerin bedelleri, sağlık kurulu raporuyla öngörülmeleri kaydıyla, bu fiyatları aşmayacak şekilde ödenir." ibaresinin yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay İkinci Dairesinin 1.7.2008 tarih ve E:2007/2534 sayılı kararı. 18.7.2008  

14.1.2007 tarih ve 26434 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 15.5.2008 tarih ve YD. İtiraz No:2008/159 sayılı kararı. 18.7.2008  

26.7.2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in 13. maddesinin 2. ve 4. fıkraları ile 14. maddesinin 2. fıkrasının,  15. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 25. maddesinin 3. fıkrasının yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 15.5.2008 tarih ve YD. İtiraz No:2008/463 sayılı kararı. 18.7.2008

Bina üzerinde kurulu bulunan baz istasyonunun kaldırılması yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işlem ile davalı idarece baz istasyonu için verilen güvenlik sertifikasının iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar eden İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 3.4.2008 tarih ve E:2005/3419, K:2008/966 sayılı kararı. 18.7.2008

Ankara Tarihi Kent Merkezi kapsamında yer alan Ulus, Hacıbayram Camii ve Civarı, Bentderesi İle Ankara Kalesi ve Civarını kapsayan alanın "Yenileme Alanı" olarak tespit edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı olarak tespit edilen bölge içerisinde bulunan taşınmazların kamulaştırılmasında "Acele Kamulaştırmanın" uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının ve bu karar uyarınca  acele kamulaştırma yapılmasına dair belediye encümeni kararlarının yürütmesinin durdurulması isteminin reddi yolundaki Danıştay Altıncı Dairesinin 26.05.2008 tarihli, E:2008/2283 sayılı kararı.10.6.2008

10.7.2007  tarih  ve  26578  sayılı  Resmi  Gazete`de yayımlanan "Sakarya İpekyolu Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar" ın  yürürlüğe  konulmasına  ilişkin   12.3.2007 tarih ve 2007/12340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesinin  durdurulması yolunda verilen Danıştay Onuncu Dairesinin 30.04.2008 tarihli, E:2007/6032  sayılı kararı.5.6.2008

11.10.2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin  Geçici 1. maddesinde yer alan "1.1.2009 tarihine kadar" ibaresinin yürütülmesinin  durdurulması yolunda verilen Danıştay Onuncu Dairesinin 09.05.2008 tarihli, E:2007/8873  sayılı kararı.5.6.2008

30.10.2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmeliğin; herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini %40 ve üzerinde kaybedenlerin özürlülük oranlarının, isteklerine bağlı olmak kaydıyla nüfus cüzdanlarında yer almasını öngören ilgili  maddelerinin iptali yolunda verilen Danıştay Onuncu Dairesinin 05.02.2008 tarih ve E:2005/8667 , K:2008/401 sayılı kararı.5.6.2008

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 22.9.2005 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada-Eminönü İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Süleymaniye, Sultanahmet, Barbaros Evleri Turizm Merkezleri kapsamında kalan ve  6 ayrı madde olarak belirtilen kullanım kararları ile 30 ayrı madde olarak sayılan plan uygulama hükümlerinin yürütülmesinin  durdurulması yolunda verilen Danıştay Altıncı Dairesinin 14.03.2008 tarihli, E:2006/7587  sayılı kararı.4.6.2008

24.11.2006 günlü, 26356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.10.2006 günlü, 2006/11189 sayılı ekli krokide sınırları belirlenen alanın "Muğla-Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulmasına dair Danıştay Altıncı Dairesi`nin 20.05.2008 tarihli, E: 2007/548 sayılı ve E:2007/545 sayılı iki adet kararı. 29.5.2008

İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele(Karayolları arazisi) ilişkin olarak 27.12.2006 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin 25.04.2008 tarihli, E:2007/4055 ve E:2007/4056 sayılı iki adet kararı.1.5.2008

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk mevkiinde Tersane Alanına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 28.4.2005 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planının iptali hakkındaki Danıştay Altıncı Dairesinin 4.4. 2008 tarih ve E:2005/5259, K:2008/2218 sayılı kararı. 1.5.2008

“Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi”  konulu 23.08.2005 günlü, 2005/73  sayılı Genelgenin iptaline ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 05.06.2007 tarih ve E:2005/2651, K:2007/2508 sayılı kararı hakkında. 25.04.2008

13.4.2007 günlü, 26492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 22.01.2008 tarih ve E:2007/1114 sayılı kararı hakkında. 08.04.2008

Danıştay Sekizinci Dairesinin 25.1.2008 tarihli ve E:2007/4362 K:2008/417 sayılı; "Kaz Dağlarının Milli Park olması nedeniyle uyuşmazlık konusu ruhsatların Milli Park alanı içerisinde kalıp kalmadığının araştırılarak karar verilmesi; davaya konu ruhsatların bulunduğu taşınmazlarda 3773 sayılı Zeytinciliğin ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 28.02.1995 gün ve 4086 sayılı Yasayla değişik 20. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak toz, duman emisyonu bulunduğunun yargı kararı ile saptandığından, bu durumun da göz ardı edilmemesi gerektiği hakkında" kararı. 31.3.2008

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7.12.2007 tarihli ve E: 2005/2 K:2007/1 sayılı “Mühendis unvanına sahip olmakla beraber 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında kimyager kadrosunda görev yapanların ek gösterge rakamlarının tespitinde, tahsil durumlarının değil, kadro unvanının esas alınması gerektiği hakkında” kararı. (25.3.2008 tarihli ve 26827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) 25.3.2008

Danıştay Başkanlar Kurulunun daireler arası iş ve dosya devri hakkında 14/3/2008 tarihli ve 2008/6 sayılı kararı. 20.3.2008

Danıştay Onuncu Dairesinin 29/1/2008 tarihli ve E:2007/2534 sayılı; 24.2.2007 tarih ve 26444 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Kuracağı veya Katılacağı Ortaklığa Dair Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 13.2.2007 tarih ve 2007/11725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararı. 20.3.2008

Danıştay Onuncu Dairesinin 5/2/2008 tarihli ve E:2006/6770 sayılı 6.7.2006 tarih ve 26220 sayılı; Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"nın 2. ve 3. maddeleri ile "TR62 ve TR31 Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu Üye Sayılarının, İller ve Kuruluşlar İtibarıyla Toplam Dağılımına İlişkin Tablo"nun yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararı. 20.3.2008

Danıştay Sekizinci Dairesinin 10/3/2008 tarihli ve E:2008/1501 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında 23/2/2008 gün ve 26796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile Anayasanın 10 ve 42’nci maddelerine eklenen ibareler uyarınca uygulama yapılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24/2/2008 gün ve 225 sayılı Genelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına” ilişkin kararı. 11.3.2008 

Danıştay 8.Dairesinin “zorunlu din dersine” ilişkin 28.12.2007 tarih ve E:2006/4107, K:2007/7481 ve 29.2.2008 tarih ve E:2007/679, K:2008/1461 sayılı iki adet kararı. 3.3.2008

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun PETKİM’e ilişkin 27.12.2007 tarih ve YD. İtiraz No: 2007/939 sayılı kararı. 15.01.2008

Danıştay Sekizinci Dairesinin özürlülerin eğitim giderleriyle ilgili olarak 26.6.2006 tarih ve 55270 sayılı Tebliğin yürütülmesinin durdurulması istemiyle ile ilgili 12.12.2007 tarih ve E:2007/6457 sayılı YD kararı. 25.12.2007

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !